Artikel 1 Geldigheid van deze voorwaarden.

1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Jumiko B.V., gevestigd te Emmen, hierna te noemen Jumiko, gesloten overeenkomsten. Voorts zijn deze voorwaarden van toepassing op alle door Jumiko uitgebrachte offertes en opdrachtbevestigingen, voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

1-2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Jumiko voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
1-3 Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1-4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij en indien voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden.
2-1 Jumiko aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
2-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden laten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Jumiko onverlet. De algemene voorwaarden van Jumiko prevaleren.
2-3 Algemene voorwaarden worden slechts door Jumiko aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die algemene voorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen.

3-1 Alle overige aanbiedingen en / of offertes c.q. prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte uitdrukkelijk anders blijkt. Alle offertes zijn geldig tot 30 dagen na dagtekening. Indien binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte een overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Jumiko gerechtigd het aanbod in te trekken, dan wel de aangeboden prijzen en andere condities te wijzigen. De opgegeven prijzen gelden voor levering af bedrijf of magazijn van Jumiko, exclusief omzetbelasting en exclusief eventuele emballage.

3-2 Toezending van offertes, prijsopgaven en/of (andere) documentatie verplicht Jumiko niet tot acceptatie van de opdracht.
3-3 Aanvullingen en / of afwijkingen van onderhavige voorwaarden dienen telkenmale uitdrukkelijk schriftelijk te zijn overeengekomen en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de toepasselijke overeenkomst. Dergelijk aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

Artikel 4 Afspraken.

Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Jumiko binden de laatste niet, voor zover ze door Jumiko niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.

Artikel 5 Overeenkomst.

5-1 De overeenkomst wordt eerst bindend zijdens Jumiko door schriftelijke bevestiging van Jumiko.
5-2 Elke met Jumiko aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat Jumiko zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Jumiko zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden.

5-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, kleur enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Jumiko bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.

Artikel 6 Aanbetaling.

Jumiko is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Jumiko de overeenkomst wordt ontbonden heeft de opdrachtgever het recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling.

Artikel 7 Prijzen.

7-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen.
7-2 Prijslijsten en reclame materialen zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Jumiko niet.

7-3 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.

7-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactieprijs zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsfluctuatie het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voorvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

Artikel 8 Gedeeltelijke levering.

8-1 Jumiko heeft het recht de overeenkomst in deelleveringen na te komen.
8-2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van producten/goederen van een samengestelde order, kan worden gefactureerd; in een dergelijk geval vindt betaling plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel “Betaling”.

8-3 Indien Jumiko niet in staat is tijdig zijn verplichtingen na te komen, zal Jumiko aan de opdrachtgever daarvan onverwijld mededeling doen onder opgave van de te verwachten periode, waarmede de genoemde leveringstermijn zal worden overschreden.

8-4 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Jumiko schriftelijke in gebreke te stellen.
8-5 Opdrachtgever is verplicht de producten/goederen na aankomst op de plaats van bestemming in ontvangst te nemen.

8-6 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Jumiko zijn om de goederen te leveren.
8-7 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Emballage.

Indien noodzakelijk wordt emballage tegen kostprijs berekend en niet teruggenomen. De noodzakelijkheid van het gebruik van emballage is ter beoordeling van Jumiko.

Artikel 10 Vervoer.

De verzending geschiedt op de wijze als door Jumiko aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals onder andere door snel- of expresverzending, dan zijn de extra kosten, alsmede de risico’s hieraan verbonden voor zijn rekening.

Artikel 11 Wijziging van de opdracht.

11-1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Jumiko ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

11-3 Aangebrachte wijzigingen en / of aanvullingen kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen levertijd danwel voltooiing van de uitvoering door Jumiko wordt overschreden, hetgeen door de opdrachtgever wordt aanvaard.

Artikel 12 Annuleren.

12-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Jumiko reeds gemaakte kosten, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij voorts jegens Jumiko gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan Jumiko als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever vrijwaart Jumiko tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.

12-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Jumiko zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Reclame.

13-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Jumiko terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.
13-2 Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van levering Jumiko schriftelijk per aangetekend schrijven wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

13-3 Jumiko dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
13-4 Indien de reclame naar het oordeel van Jumiko juist is, zal hij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

Artikel 14 Garantie.

14-1 Gedurende een nader overeengekomen periode na levering verleent Jumiko aan de opdrachtgever schriftelijk garantie voor materiaal- en fabricagefouten, welke bij normaal gebruik ontstaan. Jumiko zijn garantie geldt niet indien de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik, van andere oorzaken dan van materiaal- en fabricagefouten of indien Jumiko na overleg met de opdrachtgever gebruikt materiaal of gebruikte goederen levert.

14-2 Voor alle goederen en materialen die Jumiko niet zelf vervaardigt verleent hij nooit meer garantie dan door zijn leverancier aan hem wordt gegeven. Garantie wordt slechts verstrekt op geleverde materialen, doch niet op loon of uren, deze worden in rekening gebracht.

14-3 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen.

Artikel 15 Retentierecht.

Wanneer Jumiko goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden van alle kosten die hij besteed heeft ter uitvoering van de opdracht, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Jumiko heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de opdrachtgever nog betalingen verschuldigd is.

Artikel 16 Aansprakelijkheid.

16-1 Jumiko is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;
b.Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan

wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
c. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde

zaken;
d.Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks

gebruik;
e.Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van

licht;
16-2 Jumiko is slechts aansprakelijk, voor zover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de netto factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken materiaal en materieel, alsmede aan het werk en / of eigendommen van de opdrachtgever en / of derden, voor zover ontstaan door schuld van Jumiko of van hen, die door Jumiko te werk zijn gesteld. 16-3 Jumiko zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en / of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 17 Overmacht.

17-1 Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het

vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Jumiko of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Jumiko, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Jumiko, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Jumiko overmacht op, die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden.

17-2 Jumiko is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om de overeenkomst te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud.

18-1 Zolang Jumiko geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van Jumiko.

18-2 Jumiko heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

18-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Artikel 19 Wanprestatie en ontbinding.

19-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Jumiko ingeval van wanprestatie het recht hebben zijn verplichtingen uit de gesloten overeenkomst op te schorten, de overeenkomst geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze. 19-2 Partijen hebben het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden indien:

a. De andere partij één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet nakomt en nadat aan hem een redelijke termijn is gegund om alsnog na te komen. Jumiko heeft voorts ingeval opdrachtgever een of meer verplichtingen niet nakomt het recht, zulks ter zijner keuze, om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

b. De andere partij faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op haar de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.

c. De andere partij komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden.

d. De andere partij overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of van plan is Nederland te verlaten.

19-3 Jumiko is indien hij op lid 2 van dit artikel een beroep doet gerechtigd om enig bedrag verschuldigd door de opdrachtgever op grond van door Jumiko reeds verleende diensten, zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling vereist is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd het recht van Jumiko op vergoeding van kosten, schade en interesten.

Artikel 20 Betaling.

20-1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
20-2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft aan zijn betalings- of andere verplichtingen te voldoen heeft Jumiko het recht de overeenkomst op te schorten.

20-3 Klachten of bezwaren over de factuur(en) c.q. werkzaamheden schorten de betalingsverplichting niet op.
20-4 Jumiko is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,50% per maand te berekenen, gerekend vanaf de dag van de vervaltermijn van de factuurdatum.
20-5 Jumiko is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om van de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van (proces)advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau. 20-6 Alle te maken (buiten)gerechtelijke kosten veroorzaakt door de non- betaling van de opdrachtgever komen voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten zullen worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom van de vordering van Jumiko, zulks met een minimum van € 75,00.

Artikel 21 Toepasselijk recht.

Op alle door Jumiko gesloten overeenkomsten en / of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en / of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht. Het ‘’Weens Koopverdrag’’ wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 22 Geschillen.

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Jumiko, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.

Artikel 23 Wijziging van de voorwaarden.

Jumiko is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Jumiko zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem/haar de wijziging is medegedeeld.

Back to top